Technologie LightScribe

LightScribe LightScribe je technologie potisku disků, která vám pomocí laseru umožňuje vypálit potisk přímo na disk. Vytvoření profesionálně vyhlížejících disků je snadné: vypalte disk, otočte ho a vypalte na něj svůj potisk. Ta samá mechanika, ve které vypalujete svá data, vypálí i váš potisk. DVD mechaniky vybavené technologií LightScribe používají k vypálení obrázku do vrchní vrstvy disku LightScribe laserový paprsek.

Pro vytvoření potisku LightScribe potřebujete:

 1. DVD mechaniku nebo DVD zapisovačku vybavenou technologií LightScribe. Počítače nebo zapisovačky vybavené technologií LightScribe mají obvykle na dvířkách mechaniky nebo samotném počítači vyobrazené logo LightScribe nebo nápis „LightScribe“ .
 2. Software na vytváření potisku disků podporovaný technologií LightScribe. Ten jeobvyklesoučástí počítače nebo DVD zapisovačky vybavené technologií LightScribe. Seznam dostupných softwarových balíků naleznete zde.
 3. Systémový software LightScribe. Tento software se podobá ovladači a je obvykle dodávánsezařízením LightScribe. Nejnovější aktualizace je dostupná na lightscribe.com/support.
 4. CD nebo DVD disky LightScribe se speciálním povrchem (prodávají se zvlášť vevětšíchobchodech nebo online). Disky LightScribe jsou označeny logem LightScribe. Více informací o technologii LightScribe získáte na webu aplikace .

Vytvoření potisku LightScribe

Vypálení potisku pomocí technologie LightScribe je snadné. Pro začátek je třeba spustit software podporující tvorbu potisků LightScribe. Software na vytváření potisků může být často spuštěn jako samostatná aplikace dodávaná spolu s balíkem aplikací na vypalování disků. V závislosti na vámi používaném softwaru můžete potisk vytvořit před nebo po vypálení obsahu disku.

POZNÁMKA: Abyste mohli vypálit potisk, musíte disk otočit a do mechaniky hozaložit

vrchní stranou směrem dolů.

POZNÁMKA: Potisky LightScribe jsou pouze jednobarevné (ve stupních šedi).

Potiskem může být třeba jen jednoduchý titulek nebo můžete být kreativnější a přidat nějaké pozadí a obrázky. Možnosti budou záviset na vaší aplikaci pro vytváření potisků. Následující pokyny vám krok za krokem pomohou vytvořit váš první jednoduchý potisk LightScribe pomocí softwaru podporovaného touto technologií. Podrobné údaje o dostupných funkcích získáte v dokumentaci ke každé aplikaci.

POZNÁMKA: V závislosti na verzi softwaru se určité kroky mohou lišit.

Programu Sonic Express Labeler – Vytvoření potisku LightScribe

Windows Platforma

 1. Klepněte na tlačítko Start – Programy- >Sonic RecordNow! – Express Labeler.
  POZNÁMKA: Express Labeler můžete také otevřít z aplikace RecordNow! klepnutím na Label Disc (Vytvořit potisk).
 2. Ujistěte se, že je v Kroku 1 označena volba Disc Label(Potisk disku): Select Project (Vybrat projekt).
 3. Klepněte na Disc Titles (Tituly disku) a zadejte text pro Title (Titul) a Subtitle (Podtitul).
 4. Klepněte na Tracks (Stopy) a zadejte názvy stop. Klepněte na New (Nový), zadejte požadované údaje a poté klepněte na tlačítko OK. Pokud chcete zobrazit názvy stop, budete možná nuceni vybrat jinou šablonu potisku.
 5. Šablonu potisku zvolíte klepnutím na Layout (Rozvržení) a volbou rozvržení.
 6. Pokud budete chtít, můžete klepnutím na Background (Pozadí) vybratpozadí.Zvolte jedno z poskytovaných pozadí nebo klepněte na More (Více) a nahrajte své vlastníobrázky, které chcete použít jako pozadí.
 7. Pokud jste spokojeni s návrhem svého potisku, založte disk LightScribe (vrchní stranousměremdolů) do mechaniky a klepněte na Print (Tisk).
 8. Z nabídky Disc Label vyberte LightScribe 12cm Disc (12 cmdiskLightScribe).
 9. Zvolte úroveň kontrastu a klepněte na tlačítko OK. Tím spustítevypalovánípotisku.

  Zobrazí se odhadovaný čas na dokončení potisku a ukazatel průběhu. Během vypalování potiskumůžete na počítači pokračovat v práci.

Program Nero Cover Designer

Windows Platforma

 1. Spusťte aplikaci Nero Cover Designer. Klepněte na tlačítkoStart – Programy- >Nero – Labels – Nero Cover Designer.
 2. V nabídce New Document (Nový dokument) zvoltemožnostLightScribe (pokud je zobrazena). Pokud ne, klepněte na možnost Empty Document (Prázdný dokument). Klepněte na tlačítko OK.
 3. Zvolte nástroj Text Box (Textový rámeček) klepnutím na jeho ikonu,nebozvolte Object – Insert – Text Box (Objekt – Vložit – Textový rámeček) z nabídkyvhorní části stránky. Tažením myši vytvořte textový rámeček.
 4. Poklepejte na textový rámeček a vepište do něj požadované údaje. Klepněte natlačítkoOK.
 5. Pokud chcete přidat vlastní pozadí, zvolte nástroj Image tool (Nástrojobrázek) klepnutím na jeho ikonu nebo zvolte Object – Insert – Image… (Objekt – Vložit – Obrázek…) z nabídky v horní části stránky. Načtěte svůj obrázek aproveďtepožadované úpravy.
 6. Pokud jste spokojeni s návrhem svého potisku, založte disk LightScribe (vrchní stranousměremdolů) do mechaniky a klepněte na File – Print LightScribe Label… (Soubor – Vytisknout potisk LightScribe…) z nabídky v horní části obrazovky.
 7. Zvolte úroveň kontrastu a klepněte na tlačítko Print (Tisk). Tímspustítevypalování potisku. Zobrazí se odhadovaný čas na dokončení potisku a ukazatel průběhu. Během vypalovánípotisku můžete na počítači pokračovat v práci.

LightScribe v programu SureThing CD Labeler (SE Edition)

Windows Platforma

 1. Spusťte aplikaci SureThing CD Labeler SE. Klepněte na tlačítko Start – Programy- >SureThing – SureThing CD Labeler SE.
 2. V rozvržení disku dvakrát klepněte na pole Title (Titul) a Subtitle (Podtitul) a zadejte jednoduché údaje o titulu a podtitulu.
 3. Pokud chcete použít svoje vlastní pozadí, zvolte Backgrounds – Use Your Own Background… (Pozadí – Použít vlastní pozadí…) z nabídky v horní části obrazovky. Zvolteobrázek, který chcete načíst a klepněte na OK.
 4. Pokud chcete na potisk přidat obrázky, zvolte Insert – Insert Picture… (Vložit – Vložit obrázek…) z nabídky v horní části obrazovky. Zvolte obrázek, který chcetenačíst, a klepněte na tlačítko OK. Při návrhu potisku lze u obrázků měnit velikost a polohu.
 5. Pokud jste spokojeni s návrhem svého potisku, založte disk LightScribe (vrchní stranousměremdolů) do mechaniky a klepněte na File – Print… (Soubor – Tisk…) znabídky v horní části obrazovky.
 6. Zvolte úroveň Quality (Kvality) a ujistěte se, že je označenézaškrtávacípolíčko Use LightScribe (Použít LightScribe). Poté klepněte na OK. Zobrazí se odhadovaný čas na dokončení potisku a ukazatel průběhu. Během vypalování potisku můžete na počítači pokračovat v práci.

Programu Roxio Easy Media Creator k vytvoření potisku LightScribe

Windows Platforma

 1. Spusťte aplikaci na vytváření potisků disků Roxio Easy Media Creator.Klepněte na tlačítko Start – Programy- >Roxio Easy Media Creator – Tools – Label Creator.
 2. Ve výchozím nastavení se zobrazí jednoduché rozvržení s titulem. V rozvržení diskupoklepejtena pole Title (Titul) a Data a zadejte jednoduché údaje otitulu a podtitulu.
 3. Pokud si přejete jiné rozvržení, které umožňuje potisk celé plochy disku, klepnětenaSelect Style (Zvolit styl) v nabídce Edit Layout (Upravit rozvržení) v levé části obrazovky. V okně Select Style (Zvolit styl) si v levém panelu vyberte kategorii stylů a v oblasti s náhledem zvolte požadovaný styl. Ujistěte se, že styl zabírá celou plochu disku.
 4. Pokud chcete použít vlastní pozadí, klepněte na Edit Background (Upravitpozadí) v nabídce Edit Layout (Upravit rozvržení) v levé části obrazovky. Zaškrtnětemožnost Use the following image as the background image (Použít následující obrázek jako obrázek pozadí), klepněte na tlačítko Browse… (Procházet…) a zvolte obrázek, který chcete načíst. Poté klepněte na tlačítko OK.
 5. Pokud chcete na potisk přidat obrázky, klepněte na Add Image (Přidatobrázek)z nabídky Add Object (Přidat objekt) v levé části obrazovky. Zvolte obrázek,který chcete načíst, a klepněte na tlačítko OK. Při návrhu potisku lze u obrázků měnit velikost a polohu.
 6. Pokud jste spokojeni s návrhem svého potisku, založte disk LightScribe (vrchní stranousměremdolů) do mechaniky a klepněte na File – Print… (Soubor – Tisk…) z nabídky v horní části obrazovky.
 7. Zvolte úroveň Print quality (kvality tisku). V oblasti Printer settings (Nastavení tiskárny) se přesvědčte, že zvolená tiskárna je mechanika podporujícítechnologii LightScribe. Klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se odhadovaný čas na dokončení potisku a ukazatel průběhu. Během vypalování potisku můžete na počítači pokračovat v práci.

Často kladené dotazy

POZNÁMKA: Kompletní seznam často kladených dotazů a odpovědí na ně naleznete na

adrese www.lightscribe.com/support.

Co potřebuji k vytvoření potisku LightScribe? Pro vytvoření potisku LightScribe potřebujete:

 • DVD mechaniku nebo DVD zapisovačku vybavenou technologií LightScribe. Počítače nebo zapisovačky vybavené technologií LightScribe mají obvykle na dvířkách mechaniky nebo samotném počítači vyobrazené logo LightScribe, nebo nápis „LightScribe“ .
 • Software na vytváření potisku disků podporovaný technologií LightScribe. Ten jeobvyklesoučástí počítače nebo DVD zapisovačky vybavené technologií LightScribe
 • Systémový software LightScribe. Tento software se podobá ovladači a je obvykle dodávánsezařízením LightScribe. Nejnovější aktualizaci získáte na adrese lightscribe.com/support
 • CD nebo DVD disky LightScribe se speciálním povrchem (prodávají se zvlášť vevětšíchobchodech nebo online). Disky LightScribe jsou označeny logem LightScribe na balení s médii.

Jak zjistím, zda moje DVD zapisovačka nebo počítač podporují technologii LightScribe? Zapisovačky či počítače podporující technologii LightScribe by měly mít na dvířkách mechaniky vyznačený nápis LightScribe nebo LightScribe logo, nebo by měl být kdekoliv na počítači připevněn štítek LightScribe.

Jak vytvořím potisk LightScribe? Poté, co pomocí libovolného vypalovacího softwaru vypálíte svoje data, je třeba disk otočit a znovu založit do mechaniky vrchní stranou směrem dolů. Potisk LightScribe bude vytvořen zvlášť s použitím potiskovacího software.

Vysokokapacitní DVD nebo DVD-RW podporující technologii LightScribe? Ačkoliv většina mechanik podporujících technologii LightScribe dokáže číst dvouvrstvé disky DVD a DVD-RW a zapisovat na ně data, nejsou v současné době žádné dvouvrstvé disky DVD nebo DVD-RW podporující technologii LightScribe dostupné.

Upgrade mechaniku nebo DVD zapisovačku pro podporu technologii LightScribe? Pro mechaniky podporující technologii LightScribe je třeba speciální hardware, a mechaniky, které tuto technologii nepodporují, na tuto technologii upgradovat nelze.

Dokáže technologie LightScribe vytvářet barevné potisky? Technologie LightScribe dokáže v současnosti vytvářet pouze obrázky ve stupních šedi, podobné černobílé fotografii.

Jak dlouho trvá vytvoření potisku? Doba tisku velkou měrou závisí na obsahu,hardwaru, médiu a použitém tiskovému režimu. Obecně se dá říci, že technologie první generace potřebuje na vytvoření jednoduchého potisku, pouze s názvem disku, 2 až 5 minut. Pro grafiku pokrývající celý povrch disku, tištěnou v režimu nejlepší kvality, se dá očekávat doba okolo 30 až 35 minut.

DVD média potištěná technologií LightScribe vypadají jinak. Rozdíl ve vzhledu DVD a CD disků potištěných techologií LightScribe je způsoben odlišnou technologií jejich výroby. Disky DVD mají ještě jednu plastickou vrstvu, kterou CD disky neobsahují. Tato vrstva vytváří něco jako „plastový sendvič“ přes reflexní vrstvu, na kterou jsou vypalována data. Tato přídavná plastická vrstva odděluje reflexní vrstvu od povlaku LightScribe na povrchu disku. Když se podíváte na DVD opatřené potiskem LightScribe, vidíte skrz tuto přídavnou plastickou vrstvu, což vytváří třírozměrný efekt.

Co je systémový software LightScribe? Systémový software LightScribe propojuje firmware mechaniky s aplikací pro vytváření potisku. Koordinuje funkce mezi různými kombinacemi mechanik a médií a zajišťuje tu nejvyšší možnou kvalitu potisku LightScribe. Systémový software LightScribe je obvykle součástí DVD zapisovaček nebo počítačů podporujících technologii LightScribe.

Proč moje mechanika nerozpozná LightScribe médium? Proč jsem vyzýván(a) k aktualizaci systémového softwaru LightScribe? Optické mechaniky a média od různých výrobců podávají velmi různé výkony a k co nejlepšímu výsledku vyžadují kalibraci. Systémový software LightScribe obsahuje nastavení, která pomáhají optimalizovat rychlost potisku a kvalitu obrázků pro různé mechaniky a média. Pokud není nějaké LightScribe médium rozeznáno, software na vytváření potisku vás vyzve k aktualizaci systémového softwaru LightScribe, která obsahuje optimalizované nastavení pro nové médium. Software LightScribe doporučujeme aktualizovat při každé výzvě.

Co je tisk ve výchozím režimu? Tisk ve výchozím režimu při vypalování potisku LightScribe využívá sadu standardních neoptimalizovaných tiskových parametrů. Při detekci nového média můžete zvolit tuto možnost, pokračovat ve vytváření potisku a požadovanou aktualizaci systémového softwaru LightScribe provést později. V tomto případě však nemusíte dosáhnout optimalizované rychlosti a kvality obrázku.

Aktualizaci systémového softwaru LightScribe a kde lze tento software nalézt?

 1. Ve chvíli, kdy vás váš software na vytváření potisků vyzve, jednoduše vybertemožnostaktualizace systémového softwaru LightScribe. Budete automaticky provedeni aktualizačním procesem nebobudete navedeni na webové stránky obsahující další informace.
 2. Kopii můžete rovněž získat webu lightscribe.com. (Klepněte na Downloads – Ke stažení)a na LightScribe System Software. Dále postupujte podle pokynů pro stažení a instalaci aktualizace.

2 thoughts on “Technologie LightScribe

 1. Tento vymysl bych pochvalil za jednoduchost oproti nalepovacim stitkum, ktere dokazaly pekne rozvibrovat silent-bloky.

  Hned ted jako prvni otazka me napada.. o jakem rozliseni tu mluvime v nejlepsi optimalizovane kvalite a nejhorsi neoptimalizovane (z hlediska kompatibility) kvalite?

  Myslim si, ze nebude trvat dlouho a budeme si treba na BluRaye vypalovat hologramy.

  Opera 9.51 GNU/Linux
  Odpovědět
 2. Dobrý den, při potisku Lightscribe pomocí NERO jsem prošel celým procesem až po spuštění vypalování. DVD jsem samozřejmě otočil a je to DVD pro Lightscribe. Přesto se po chvíli mechanika s DVD otevřela a program mě vyzval k vložení DVD s vrstvou pro zápis směrem dolů… – Nevím již přesné znění. Prostě to DVD nerozpoznal a otočené bylo. Zkoušel jsem to vícekrát, ale stále stejný výsledek. Můžete mi, prosím, poradit? Děkuji, Josef Strejček

  Opera 9.80 Windows Vista
  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*